JIT In Technology
동력전달요소 소형정밀 카플링 전문 생산업체

제품소개

디스크 카플링
> 제품소개 > 제품별 상세정보 > 디스크 카플링

디스크 카플링의 종류

제품 종류
제품 형상
품번 DC-A DC-B DC-C DC-SA DC-SB DC-SC
특징 고정밀 위치 제어 우수, 정·역 비틀림 정수 동일, 보수 불필요, 높은 비틀림 강성, 높은 토크
백래시 0 서브 감속기
사용시 적합
공간대비
큰 축경 사용
단신 공간
활용 우수
서브 감속기
사용시 적합
공간대비
큰 축경 사용
규격 표준형 단신형
재질 Aluminum (DR 7075-6T) / Disk (Stainless Steel)
축 결합방법 Clamping
외경 Ø32, Ø42, Ø48, Ø54, Ø68 Ø32, Ø42, Ø48, Ø54, Ø68 Ø20, Ø25, Ø32, Ø42, Ø48, Ø54, Ø68, Ø80 Ø32, Ø42, Ø48, Ø54, Ø68 Ø32, Ø42, Ø48, Ø54, Ø68 Ø20, Ø25, Ø32, Ø42, Ø48, Ø54, Ø68, Ø80

DC-SC (싱글 디스크 타입)

Disk Coupling은 금속 적충판 Spring 형식으로 닿아서 움직이는 접촉 부위가 없기 때문에 마모가 없고 기대 수명이 높습니다.
Hub 몸체가 고강성 알루미늄으로 관성 모멘트가 작습니다.
Back Lash가 없고 고강성입니다.
안전을 위하여 정격회전, 정격용량을 초과하여 사용하지 마십시오.

제품주문사항

제품주문사항
DC 42 SC 8 - 10
형번 내경 - 1 내경 - 2
- 전 제품 내경 연산 치수로 주문 (ex DC 42 SC 6-8 or DC 48 SC 14-18)
- 키 홀 가공이 필요한 경우 별도표기 주문

수치별 제품 라인업

DC25SC

 • DC20SC-3-3
 • DC20SC-3-4
 • DC20SC-3-5
 • DC20SC-3-6
 • DC20SC-3-6.35
 • DC20SC-3-8
 • DC20SC-4-4
 • DC20SC-4-5
 • DC20SC-4-6
 • DC20SC-4-6.35
 • DC20SC-4-8
 • DC20SC-5-5
 • DC20SC-5-6
 • DC20SC-5-6.35
 • DC20SC-5-8
 • DC20SC-6-6
 • DC20SC-6-6.35
 • DC20SC-6-8
 • DC20SC-6.35-6.35
 • DC20SC-6.35-8
 • DC20SC-8-8
DC25SC

 • DC25SC-5-5
 • DC25SC-5-6
 • DC25SC-5-6.35
 • DC25SC-5-8
 • DC25SC-5-10
 • DC25SC-5-12
 • DC25SC-6-6
 • DC25SC-6-6.35
 • DC25SC-6-8
 • DC25SC-6-10
 • DC25SC-6-12
 • DC25SC-6.35-6.35
 • DC25SC-6.35-8
 • DC25SC-6.35-10
 • DC25SC-6.35-12
 • DC25SC-8-8
 • DC25SC-8-10
 • DC25SC-8-12
 • DC25SC-10-10
 • DC25SC-10-12
 • DC25SC-12-12
DC32SC

 • DC32SC-6-6
 • DC32SC-6-6.35
 • DC32SC-6-8
 • DC32SC-6-10
 • DC32SC-6-12
 • DC32SC-6-14
 • DC32SC-6-15
 • DC32SC-6-16
 • DC32SC-6.35-6.35
 • DC32SC-6.35-8
 • DC32SC-6.35-10
 • DC32SC-6.35-12
 • DC32SC-6.35-14
 • DC32SC-6.35-15
 • DC32SC-6.35-16
 • DC32SC-8-8
 • DC32SC-8-10
 • DC32SC-8-12
 • DC32SC-8-14
 • DC32SC-8-15
 • DC32SC-8-16
 • DC32SC-10-10
 • DC32SC-10-12
 • DC32SC-10-14
 • DC32SC-10-15
 • DC32SC-10-16
 • DC32SC-12-12
 • DC32SC-12-14
 • DC32SC-12-15
 • DC32SC-12-16
 • DC32SC-14-14
 • DC32SC-14-15
 • DC32SC-14-16
 • DC32SC-15-15
 • DC32SC-15-16
 • DC32SC-16-16
DC42SC

 • DC42SC-8-8
 • DC42SC-8-10
 • DC42SC-8-12
 • DC42SC-8-14
 • DC42SC-8-15
 • DC42SC-8-16
 • DC42SC-8-18
 • DC42SC-8-19
 • DC42SC-8-20
 • DC42SC-10-10
 • DC42SC-10-12
 • DC42SC-10-14
 • DC42SC-10-15
 • DC42SC-10-16
 • DC42SC-10-18
 • DC42SC-10-19
 • DC42SC-10-20
 • DC42SC-12-12
 • DC42SC-12-14
 • DC42SC-12-15
 • DC42SC-12-16
 • DC42SC-12-18
 • DC42SC-12-19
 • DC42SC-12-20
 • DC42SC-14-14
 • DC42SC-14-15
 • DC42SC-14-16
 • DC42SC-14-18
 • DC42SC-14-19
 • DC42SC-14-20
 • DC42SC-15-15
 • DC42SC-15-16
 • DC42SC-15-18
 • DC42SC-15-19
 • DC42SC-15-20
 • DC42SC-16-16
 • DC42SC-16-18
 • DC42SC-16-19
 • DC42SC-16-20
 • DC42SC-18-18
 • DC42SC-18-19
 • DC42SC-18-20
 • DC42SC-19-19
 • DC42SC-19-20
 • DC42SC-20-20
DC48SC

 • DC48SC-12-12
 • DC48SC-12-14
 • DC48SC-12-15
 • DC48SC-12-16
 • DC48SC-12-18
 • DC48SC-12-19
 • DC48SC-12-20
 • DC48SC-12-22
 • DC48SC-14-14
 • DC48SC-14-15
 • DC48SC-14-16
 • DC48SC-14-18
 • DC48SC-14-19
 • DC48SC-14-20
 • DC48SC-14-22
 • DC48SC-15-15
 • DC48SC-15-16
 • DC48SC-15-18
 • DC48SC-15-19
 • DC48SC-15-20
 • DC48SC-15-22
 • DC48SC-16-16
 • DC48SC-16-18
 • DC48SC-16-19
 • DC48SC-16-20
 • DC48SC-16-22
 • DC48SC-18-18
 • DC48SC-18-19
 • DC48SC-18-20
 • DC48SC-18-22
 • DC48SC-19-19
 • DC48SC-19-20
 • DC48SC-19-22
 • DC48SC-20-20
 • DC48SC-20-22
 • DC48SC-22-22
DC54SC

 • DC54SC-14-14
 • DC54SC-14-15
 • DC54SC-14-16
 • DC54SC-14-18
 • DC54SC-14-19
 • DC54SC-14-20
 • DC54SC-14-22
 • DC54SC-14-24
 • DC54SC-14-25
 • DC54SC-14-28
 • DC54SC-15-15
 • DC54SC-15-16
 • DC54SC-15-18
 • DC54SC-15-19
 • DC54SC-15-20
 • DC54SC-15-22
 • DC54SC-15-24
 • DC54SC-15-25
 • DC54SC-15-28
 • DC54SC-16-16
 • DC54SC-16-18
 • DC54SC-16-19
 • DC54SC-16-20
 • DC54SC-16-22
 • DC54SC-16-24
 • DC54SC-16-25
 • DC54SC-16-28
 • DC54SC-18-18
 • DC54SC-18-19
 • DC54SC-18-20
 • DC54SC-18-22
 • DC54SC-18-24
 • DC54SC-18-25
 • DC54SC-18-28
 • DC54SC-19-19
 • DC54SC-19-20
 • DC54SC-19-22
 • DC54SC-19-24
 • DC54SC-19-25
 • DC54SC-19-28
 • DC54SC-20-20
 • DC54SC-20-22
 • DC54SC-20-24
 • DC54SC-20-25
 • DC54SC-20-28
 • DC54SC-22-22
 • DC54SC-22-24
 • DC54SC-22-25
 • DC54SC-22-28
 • DC54SC-24-24
 • DC54SC-24-25
 • DC54SC-24-28
 • DC54SC-25-25
 • DC54SC-25-28
 • DC54SC-28-28
DC68SC

 • DC68SC-18-18
 • DC68SC-18-19
 • DC68SC-18-20
 • DC68SC-18-22
 • DC68SC-18-24
 • DC68SC-18-25
 • DC68SC-18-28
 • DC68SC-18-30
 • DC68SC-18-32
 • DC68SC-18-34
 • DC68SC-18-35
 • DC68SC-18-38
 • DC68SC-18-40
 • DC68SC-19-19
 • DC68SC-19-20
 • DC68SC-19-22
 • DC68SC-19-24
 • DC68SC-19-25
 • DC68SC-19-28
 • DC68SC-19-30
 • DC68SC-19-32
 • DC68SC-19-34
 • DC68SC-19-35
 • DC68SC-19-38
 • DC68SC-19-40
 • DC68SC-20-20
 • DC68SC-20-22
 • DC68SC-20-24
 • DC68SC-20-25
 • DC68SC-20-28
 • DC68SC-20-30
 • DC68SC-20-32
 • DC68SC-20-34
 • DC68SC-20-35
 • DC68SC-20-38
 • DC68SC-20-40
 • DC68SC-22-22
 • DC68SC-22-24
 • DC68SC-22-25
 • DC68SC-22-28
 • DC68SC-22-30
 • DC68SC-22-32
 • DC68SC-22-34
 • DC68SC-22-35
 • DC68SC-22-38
 • DC68SC-22-40
 • DC68SC-24-24
 • DC68SC-24-25
 • DC68SC-24-28
 • DC68SC-24-30
 • DC68SC-24-32
 • DC68SC-24-34
 • DC68SC-24-35
 • DC68SC-24-38
 • DC68SC-24-40
 • DC68SC-25-25
 • DC68SC-25-28
 • DC68SC-25-30
 • DC68SC-25-32
 • DC68SC-25-34
 • DC68SC-25-35
 • DC68SC-25-38
 • DC68SC-25-40
 • DC68SC-28-28
 • DC68SC-28-30
 • DC68SC-28-32
 • DC68SC-28-34
 • DC68SC-28-35
 • DC68SC-28-38
 • DC68SC-28-40
 • DC68SC-30-30
 • DC68SC-30-32
 • DC68SC-30-34
 • DC68SC-30-35
 • DC68SC-30-38
 • DC68SC-30-40
 • DC68SC-32-32
 • DC68SC-32-34
 • DC68SC-32-35
 • DC68SC-32-38
 • DC68SC-32-40
 • DC68SC-34-34
 • DC68SC-34-35
 • DC68SC-34-38
 • DC68SC-34-40
 • DC68SC-35-35
 • DC68SC-35-38
 • DC68SC-35-40
 • DC68SC-38-38
 • DC68SC-38-40
 • DC68SC-40-40
DC80SC

 • DC80SC-20-20
 • DC80SC-20-22
 • DC80SC-20-24
 • DC80SC-20-25
 • DC80SC-20-28
 • DC80SC-20-30
 • DC80SC-20-32
 • DC80SC-20-34
 • DC80SC-20-35
 • DC80SC-20-38
 • DC80SC-20-40
 • DC80SC-20-42
 • DC80SC-20-44
 • DC80SC-20-45
 • DC80SC-20-48
 • DC80SC-22-22
 • DC80SC-22-24
 • DC80SC-22-25
 • DC80SC-22-28
 • DC80SC-22-30
 • DC80SC-22-32
 • DC80SC-22-34
 • DC80SC-22-35
 • DC80SC-22-38
 • DC80SC-22-40
 • DC80SC-22-42
 • DC80SC-22-44
 • DC80SC-22-45
 • DC80SC-22-48
 • DC80SC-24-24
 • DC80SC-24-25
 • DC80SC-24-28
 • DC80SC-24-30
 • DC80SC-24-32
 • DC80SC-24-34
 • DC80SC-24-35
 • DC80SC-24-38
 • DC80SC-24-40
 • DC80SC-24-42
 • DC80SC-24-44
 • DC80SC-24-45
 • DC80SC-24-48
 • DC80SC-25-25
 • DC80SC-25-28
 • DC80SC-25-30
 • DC80SC-25-32
 • DC80SC-25-34
 • DC80SC-25-35
 • DC80SC-25-38
 • DC80SC-25-40
 • DC80SC-25-42
 • DC80SC-25-44
 • DC80SC-25-45
 • DC80SC-25-48
 • DC80SC-28-28
 • DC80SC-28-30
 • DC80SC-28-32
 • DC80SC-28-34
 • DC80SC-28-35
 • DC80SC-28-38
 • DC80SC-28-40
 • DC80SC-28-42
 • DC80SC-28-44
 • DC80SC-28-45
 • DC80SC-28-48
 • DC80SC-30-30
 • DC80SC-30-32
 • DC80SC-30-34
 • DC80SC-30-35
 • DC80SC-30-38
 • DC80SC-30-40
 • DC80SC-30-42
 • DC80SC-30-44
 • DC80SC-30-45
 • DC80SC-30-48
 • DC80SC-32-32
 • DC80SC-32-34
 • DC80SC-32-35
 • DC80SC-32-38
 • DC80SC-32-40
 • DC80SC-32-42
 • DC80SC-32-44
 • DC80SC-32-45
 • DC80SC-32-48
 • DC80SC-34-34
 • DC80SC-34-35
 • DC80SC-34-38
 • DC80SC-34-40
 • DC80SC-34-42
 • DC80SC-34-44
 • DC80SC-34-45
 • DC80SC-34-48
 • DC80SC-35-35
 • DC80SC-35-38
 • DC80SC-35-40
 • DC80SC-35-42
 • DC80SC-35-44
 • DC80SC-35-45
 • DC80SC-35-48
 • DC80SC-38-38
 • DC80SC-38-40
 • DC80SC-38-42
 • DC80SC-38-44
 • DC80SC-38-45
 • DC80SC-38-48
 • DC80SC-40-40
 • DC80SC-40-42
 • DC80SC-40-44
 • DC80SC-40-45
 • DC80SC-40-48
 • DC80SC-42-42
 • DC80SC-42-44
 • DC80SC-42-45
 • DC80SC-42-48
 • DC80SC-44-44
 • DC80SC-44-45
 • DC80SC-44-48
 • DC80SC-45-45
 • DC80SC-45-48
 • DC80SC-48-48

도면

Specipications

Specipications
Series 외경
D
길이
L
내경 범위 축깊이 축간격
E
볼트
M
축내경 범위 선정 파일 다운로드
d1 d2 L1 L2 DWG 3D(IGS)
DC 20 SC Ø20 17.9 3 8 8 8 1.9 M2.6 DC20SC.dwg DC20SC.IGS
DC 25 SC Ø25 23.5 5 13 11 11 1.5 M3 DC25SC.dwg DC25SC.IGS
DC 32 SC Ø32 28.1 6 16 13 13 2.1 M4 DC32SC.dwg DC32SC.IGS
DC 42 SC Ø42 33.2 8 20 15 15 3.2 M4 DC42SC.dwg DC42SC.IGS
DC 48 SC Ø48 37 12 22 17 17 3 M5 DC48SC.dwg DC48SC.IGS
DC 54 SC Ø54 45.1 14 28 20 22 5.1 M6 DC54SC.dwg DC54SC.IGS
DC 68 SC Ø68 56.1 18 40 22 22 12.1 M6 DC68SC.dwg DC68SC.IGS
DC 80 SC Ø81 65.4 20 48 30 30 5.4 M8 DC80SC.dwg DC80SC.IGS

Performance

Performance
Series 상용 토르크
(N·m)
최대 토르크
(N·m)
최고 회전수
(RPM)
관성 모멘트
(kg,㎡)
비틀림 강성
(N·m/rad)
허용 편심
(mm)
허용편각
(')
앤드플레이
(mm)
질량
(g)
DC 20 SC 1.0 2 15,000 2.1x10-6 540 0.1 1 0.1 23
DC 25 SC 1.5 3 8,000 3.24x10-6 600 0.1 1 0.1 29.6
DC 32 SC 3 6 6,500 1.03x10-5 1,300 0.1 1 0.1 57.8
DC 42 SC 6 12 5,000 2.66x10-5 1,900 0.15 0.15 0.2 120
DC 48 SC 10 21 3,500 3.71x10-5 4,000 0.2 2.0 0.2 170
DC 54 SC 22 44 3,000 9.86x10-4 7,000 0.2 2.0 0.2 216
DC 68 SC 35 70 2,800 3.02x10-4 11,000 0.2 2.0 0.2 427
DC 80 SC 50 100 2,800 7.09x10-4 20,000 0.2 2.0 0.2 720