JIT In Technology
동력전달요소 소형정밀 카플링 전문 생산업체

제품소개

디스크 카플링
> 제품소개 > 제품별 상세정보 > 디스크 카플링

디스크 카플링의 종류

제품 종류
제품 형상
품번 DC-A DC-B DC-C DC-SA DC-SB DC-SC
특징 고정밀 위치 제어 우수, 정·역 비틀림 정수 동일, 보수 불필요, 높은 비틀림 강성, 높은 토크
백래시 0 서브 감속기
사용시 적합
공간대비
큰 축경 사용
단신 공간
활용 우수
서브 감속기
사용시 적합
공간대비
큰 축경 사용
규격 표준형 단신형
재질 Aluminum (DR 7075-6T) / Disk (Stainless Steel)
축 결합방법 Clamping
외경 Ø32, Ø42, Ø48, Ø54, Ø68 Ø32, Ø42, Ø48, Ø54, Ø68 Ø20, Ø25, Ø32, Ø35, Ø39, Ø42, Ø48, Ø54, Ø68, Ø80 Ø32, Ø42, Ø48, Ø54, Ø68 Ø32, Ø42, Ø48, Ø54, Ø68 Ø20, Ø25, Ø32, Ø35, Ø39, Ø42, Ø48, Ø54, Ø68, Ø80

DC-A (클램핑 스크류 더블 디스크 타입)

DC Series는 축을 고정하는 허브와 허브 사이에 탄성이 강한 금속 디스크를 볼트로 조립한 카플링입니다.
모든 소재가 금속으로 이루어져 있으므로 열발생이 많은 곳에 적용할 수 있습니다.
DC-A Type은 축경 대비 디스크경이 크기 때문에 상용 토크를 높게 선정할 수가 있습니다.

제품주문사항

제품주문사항
DC 42 A 8 - 10
형번 내경 - 1 내경 - 2
- 전 제품 내경 연산 치수로 주문 (ex DC 42 A 6-8 or DC 48 A 10-12)
- 키 홀 가공이 필요한 경우 별도표기 주문

수치별 제품 라인업

DC32AN

 • DC32AN-4-4
 • DC32AN-4-5
 • DC32AN-4-6
 • DC32AN-4-6.35
 • DC32AN-4-8
 • DC32AN-4-10
 • DC32AN-5-5
 • DC32AN-5-6
 • DC32AN-5-6.35
 • DC32AN-5-8
 • DC32AN-5-10
 • DC32AN-6-6
 • DC32AN-6-6.35
 • DC32AN-6-8
 • DC32AN-6-10
 • DC32AN-6.35-6.35
 • DC32AN-6.35-8
 • DC32AN-6.35-10
 • DC32AN-8-8
 • DC32AN-8-10
 • DC32AN-10-10
DC32A

 • DC32A-4-4
 • DC32A-4-5
 • DC32A-4-6
 • DC32A-4-6.35
 • DC32A-4-8
 • DC32A-4-10
 • DC32A-5-5
 • DC32A-5-6
 • DC32A-5-6.35
 • DC32A-5-8
 • DC32A-5-10
 • DC32A-6-6
 • DC32A-6-6.35
 • DC32A-6-8
 • DC32A-6-10
 • DC32A-6.35-6.35
 • DC32A-6.35-8
 • DC32A-6.35-10
 • DC32A-8-8
 • DC32A-8-10
 • DC32A-10-10
DC42AN

 • DC42AN-6-6
 • DC42AN-6-6.35
 • DC42AN-6-8
 • DC42AN-6-10
 • DC42AN-6-12
 • DC42AN-6-14
 • DC42AN-6-15
 • DC42AN-6-16
 • DC42AN-6.35-6.35
 • DC42AN-6.35-8
 • DC42AN-6.35-10
 • DC42AN-6.35-12
 • DC42AN-6.35-14
 • DC42AN-6.35-15
 • DC42AN-6.35-16
 • DC42AN-8-8
 • DC42AN-8-10
 • DC42AN-8-12
 • DC42AN-8-14
 • DC42AN-8-15
 • DC42AN-8-16
 • DC42AN-10-10
 • DC42AN-10-12
 • DC42AN-10-14
 • DC42AN-10-15
 • DC42AN-10-16
 • DC42AN-12-12
 • DC42AN-12-14
 • DC42AN-12-15
 • DC42AN-12-16
 • DC42AN-14-14
 • DC42AN-14-15
 • DC42AN-14-16
 • DC42AN-15-15
 • DC42AN-15-16
 • DC42AN-16-16
DC42A

 • DC42A-6-6
 • DC42A-6-6.35
 • DC42A-6-8
 • DC42A-6-10
 • DC42A-6-12
 • DC42A-6-14
 • DC42A-6-15
 • DC42A-6-16
 • DC42A-6.35-6.35
 • DC42A-6.35-8
 • DC42A-6.35-10
 • DC42A-6.35-12
 • DC42A-6.35-14
 • DC42A-6.35-15
 • DC42A-6.35-16
 • DC42A-8-8
 • DC42A-8-10
 • DC42A-8-12
 • DC42A-8-14
 • DC42A-8-15
 • DC42A-8-16
 • DC42A-10-10
 • DC42A-10-12
 • DC42A-10-14
 • DC42A-10-15
 • DC42A-10-16
 • DC42A-12-12
 • DC42A-12-14
 • DC42A-12-15
 • DC42A-12-16
 • DC42A-14-14
 • DC42A-14-15
 • DC42A-14-16
 • DC42A-15-15
 • DC42A-15-16
 • DC42A-16-16
DC48A

 • DC48A-8-8
 • DC48A-8-10
 • DC48A-8-12
 • DC48A-8-14
 • DC48A-8-15
 • DC48A-8-16
 • DC48A-8-17
 • DC48A-10-10
 • DC48A-10-12
 • DC48A-10-14
 • DC48A-10-15
 • DC48A-10-16
 • DC48A-10-17
 • DC48A-12-12
 • DC48A-12-14
 • DC48A-12-15
 • DC48A-12-16
 • DC48A-12-17
 • DC48A-14-14
 • DC48A-14-15
 • DC48A-14-16
 • DC48A-14-17
 • DC48A-15-15
 • DC48A-15-16
 • DC48A-15-17
 • DC48A-16-16
 • DC48A-16-17
 • DC48A-17-17
DC54A

 • DC54A-10-10
 • DC54A-10-12
 • DC54A-10-14
 • DC54A-10-15
 • DC54A-10-16
 • DC54A-10-18
 • DC54A-10-19
 • DC54A-10-20
 • DC54A-12-12
 • DC54A-12-14
 • DC54A-12-15
 • DC54A-12-16
 • DC54A-12-18
 • DC54A-12-19
 • DC54A-12-20
 • DC54A-14-14
 • DC54A-14-15
 • DC54A-14-16
 • DC54A-14-18
 • DC54A-14-19
 • DC54A-14-20
 • DC54A-15-15
 • DC54A-15-16
 • DC54A-15-18
 • DC54A-15-19
 • DC54A-15-20
 • DC54A-16-16
 • DC54A-16-18
 • DC54A-16-19
 • DC54A-16-20
 • DC54A-18-18
 • DC54A-18-19
 • DC54A-18-20
 • DC54A-19-19
 • DC54A-19-20
 • DC54A-20-20
DC68A

 • DC68A-10-10
 • DC68A-10-12
 • DC68A-10-14
 • DC68A-10-15
 • DC68A-10-16
 • DC68A-10-18
 • DC68A-10-19
 • DC68A-10-20
 • DC68A-10-22
 • DC68A-10-24
 • DC68A-10-25
 • DC68A-12-12
 • DC68A-12-14
 • DC68A-12-15
 • DC68A-12-16
 • DC68A-12-18
 • DC68A-12-19
 • DC68A-12-20
 • DC68A-12-22
 • DC68A-12-24
 • DC68A-12-25
 • DC68A-14-14
 • DC68A-14-15
 • DC68A-14-16
 • DC68A-14-18
 • DC68A-14-19
 • DC68A-14-20
 • DC68A-14-22
 • DC68A-14-24
 • DC68A-14-25
 • DC68A-15-15
 • DC68A-15-16
 • DC68A-15-18
 • DC68A-15-19
 • DC68A-15-20
 • DC68A-15-22
 • DC68A-15-24
 • DC68A-15-25
 • DC68A-16-16
 • DC68A-16-18
 • DC68A-16-19
 • DC68A-16-20
 • DC68A-16-22
 • DC68A-16-24
 • DC68A-16-25
 • DC68A-18-18
 • DC68A-18-19
 • DC68A-18-20
 • DC68A-18-22
 • DC68A-18-24
 • DC68A-18-25
 • DC68A-19-19
 • DC68A-19-20
 • DC68A-19-22
 • DC68A-19-24
 • DC68A-19-25
 • DC68A-20-20
 • DC68A-20-22
 • DC68A-20-24
 • DC68A-20-25
 • DC68A-22-22
 • DC68A-22-24
 • DC68A-22-25
 • DC68A-24-24
 • DC68A-24-25
 • DC68A-25-25

도면

Specipications

Specipications
Series 외경
D
길이
L
내경 범위 축깊이 축간격
E
볼트
M
축내경 범위 선정 파일 다운로드
d1 d2 L1 L2 DWG 3D(STEP)
DC 32 AN Ø32/Ø20 34 4 10 13 13 12 M2.5 준비중 준비중
DC 32 A Ø32/Ø20 38 4 10 13 13 12 M2.5 DC32A.dwg DC32A.step
DC 42 AN Ø42/Ø28 39.5 6 16 15 15 13 M3 준비중 준비중
DC 42 A Ø42/Ø28 43 6 16 15 15 13 M3 DC42A.dwg DC42A.step
DC 48 A Ø48/Ø31 50 8 17 17 17 16 M3 DC48A.dwg DC48A.step
DC 54 A Ø54/Ø35 63 10 20 20 20 23 M5 DC54A.dwg DC54A.step
DC 68 A Ø68/Ø44.5 66.4 10 25 22 22 22.4 M6 DC68A.dwg DC68A.step

Performance

Performance
Series 상용 토르크
(N·m)
최대 토르크
(N·m)
최고 회전수
(RPM)
관성 모멘트
(kg,㎡)
비틀림 강성
(N·m/rad)
허용 편심
(mm)
허용편각
(')
앤드플레이
(mm)
질량
(g)
DC 32 AN 6.4 12.9 12,750 8.98x10-6 1,300 0.1 1 0.1 66
DC 32 A 6.4 12.9 12,750 1.03x10-5 1,300 0.1 1 0.1 75
DC 42 AN 14.0 28.1 10,000 1.90x10-5 1,900 0.1 1.5 0.2 95
DC 42 A 14.0 28.1 10,000 3.71x10-5 1,900 0.1 1.5 0.2 102
DC 48 A 20.2 40.4 7,750 6.89x10-5 4,000 0.13 1.5 0.2 151
DC 54 A 29.1 58.3 7,000 1.31x10-4 7,000 0.15 2.0 0.2 260
DC 68 A 58.9 117.8 6,400 2.92x10-4 11,000 0.2 2.0 0.2 438